Bostadsföreningen Rosen UPA
Västmannagatan 55, Stockholm
Gården försommaren 2009

Bf Rosen från A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Andrahandsuthyrning
Föreningen är restriktiv till andrahandsuthyrning. Föreningen godkänner uthyrning i andra hand om man till exempel ska arbeta eller studera på annan ort. Även provboende på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden man får hyra ut sin lägenhet är ett år. Om det finns särskilda skäl kan denna tid förlängas. Vid andrahandsuthyrning som överstiger 6 månader har föreningen rätt att ta ut en administrativ avgift.

Arkitekt
C. Kleitz (Kleitz ritade såväl planerna som de första fasadförslagen, de slutgiltiga fasadritningarna är dock osignerade), byggherre och byggmästare 1) C. Johansson 2) C. A. Granlund 3) H. Lindberg. Källa: Stockholms Stadsmuseum 1976.

Avgifter
Avgifterna betalas i förskott och månadsvis, men aviseras kvartalsvis. Om man önskar går det naturligtvis bra att betala hela kvartalet i förskott. I avgiften ingår värme och vatten. Se även Obetalda avgifter, balkongavgift, bredband och andrahandsuthyrning.

Upp

B

Balkong
Under 2005 byggde föreningen ett stort antal balkonger, och några har även tillkommit efter det. Om man önskar bygga balkong i efterhand går det att ordna (med vissa undantag). Ta kontakt med styrelsen för information om bygglov och prisuppgift. Se även balkongavgift.

Balkongavgift
De medlemmar som har balkong betalar en särskild årsavgift som ska täcka framtida service och underhåll av balkonger. Årsavgiften motsvarar 1 procent av prisbasbeloppet.

Barnvagnsförråd
På gården vid tvättstugan finns ett kombinerat barnvagns- och redskapsskjul. Där går också bra att ställa barncyklar, pulkor etc. Barnvagnar har dock företräde! Om det är svårt att få plats, kontakta någon i styrelsen.

Bostadsförening
Bostadsförening är en äldre form av bostadsrättsförening. Föreningen har med hjälp av SBC gjort en utredning av fördelar och nackdelar med att vara en bostadsförening och bedömt att fördelarna övervägt. I samband med den nya bostadsrättslagen gjordes en omfattande stadgerevidering för att säkerställa att både föreningens medlemmar och föreningen har samma juridiska skydd som bostadsrättsföreningar.

Bostadsrätterna
Föreningen är medlem i Bostadsrätterna (f.d. SBC), som är Sveriges ledande intresseorganisation för bostadsrättsföreningar.
> Till Bostadsrätternas webbplats

Bredband
se Kabel-tv och bredband (internet)

Byggår
Fastigheten uppfördes 1885—1888.

Upp

C D E

Cykelparkering
Plats för cyklar under tak finns på gården. Det går även att ställa cyklar i ett särskilt utrymme i gårdshusets källare. Vi rekommenderar att de cyklar som inte används under vintern ställs undan!

El
Hela fastigheten är utrustad med trefasström sedan 2014.

Eldningsförbud
Det är inte tillåtet att elda i de kvarvarande eldstäderna, eftersom rökgångarna inte är säkra. Se Kakelugnar.

Elstigar
Elstigar är från 2014.

Entré
Gathusets entré är i form av körport. Glasad port, golv av grå cementmosaik.

Upp

F

Fasad
Fasaden är i ljusgul slätputs med inslag av spritputs och har mot gatan ursprunglig fasaddekor i form av kvaderrustik, ritsningar, våningsband, taklist samt fönsteromfattningar. Den är i gott skick.
Fasaden putsades i slutet av 1990-talet och våren 2012 renoverades delar av gårdsfasaden, där fuktskador uppstått.

Fastighetsbeteckning
Nebulosan 13.

Fjärrvärme
Föreningen installerade en ny fjärrvärmeanläggning 2006.

Fläktar
Se Köksfläktar och Ventilation.

Fönster
Fönstren renoverades vintern 2011. I gathuset fick fönstren mot gatan bullerglas.

Föreningsstämma
Se Årsstämma.

Förråd
För närvarande upplåts ett vindsförråd samt ett källarförråd per lägenhet till bostadsföreningens medlemmar. Observera dock att dessa utrymmen är föreningens gemensamma och förhållandena kan komma att ändras, till exempel vid en eventuell försäljning av råvindarna. Se även Barnvagnsförråd och Cykelparkering.

Förvaltning
Styrelsen har hand om stor del av föreningens skötsel. Sedan några år tillbaka anlitar vi dock Energibevakning för löpande skötsel av fastigheten. Från och med 2013 anlitar vi Förvaltnings AB Graden för en väsentlig del av den ekonomiska förvaltningen.

Upp

G

Gas
Samtliga lägenheter i gathuset har gasspisar. I gårdshuset varierar tillgången.

Garage
Föreningen har inget eget garage, däremot finns det flera garage alldeles i närheten. De närmaste garagen (mitt emot fastigheten) ägs av Brf Sirius 33.

Grill
Föreningen har en gemensam klotgrill som står längst bort i barnvagnsförrådet. Se vidare på Grilla på gården!

Gården
Under hösten 2008 genomgick gården en genomgripande renovering, med ny dränering och nytt ytskikt. De gamla skärmtaken över cykelparkeringen revs och ersattes med barnvagnsförråd och nytt skärmtak. Dessutom togs den fallfärdiga muren mot grannfastigheten på baksidan ner och byggdes upp igen. Under våren 2009 fick vi ny gräsmatta och ersatte och kompletterade växterna i planteringarna.

Upp

H I J

Hiss
I gathuset finns en rymlig hiss som byggdes 1974. Gårdshuset saknar hiss.

Internet
Se Kabel-tv och bredband (internet).

Juridisk person
Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem. Se även Ägarandel.

K

Kabel-tv och bredband
Kabel-tv samt bredband finns att tillgå via Bredbandsbolaget. Föreningen har tecknat ett gruppabonnemang som ger alla tillgång till Bredbandsbolagets utbud. För detta betalar alla lägenheter f.n (2015) 254 kr/mån som aviseras på månadsavierna.

Kakelugnar
I några lägenheter finns det kakelugnar som har räddats undan flera försök att riva ut dem: när centralvärmen drogs in under 1930-talet och vid den stora renoveringen 1974. Tyvärr är det eldningsförbud i samtliga ugnar; enligt lagen måste rökgångar och eldstäder sotas regelbundet för att få användas, och provtryckas när de har stått oanvända en längre tid. Vissa rökgångar kan också ha blivit konverterade till ventilationsschakt. Den som är intresserad av att undersöka möjligheten att använda sin kakelugn kan kontakta styrelsen.

Kreditupplysning
Föreningen har som rutin att ta en kreditupplysning i samband med medlemsansökan.

Källarförråd
Se Förråd.

Köksfläktar
Endast kolfilterfläktar får användas. Se Ventilation.

Upp

L M N

Lokaler
Föreningen har två affärslokaler om 29 respektive 101 kvm. I den större lokalen huserar en frisör- och skönhetssalong, i den mindre finns en tapetserarverkstad.

Lägenhetsstorlekar
Gathuset består av åtta lägenheter, samtliga treor. I gårdshuset finns sexton lägenheter, varav fyra är tvåor och resterande är ettor.

Motioner
Se Årsstämma.

Upp

O P Q R

Obetalda avgifter
Vid obetalda avgifter tar föreningen ut ränta enligt räntelagen på obetalt belopp från förfallodagen till dess full betalning sker.

Ombyggnationer
Genom årens lopp har flera ombyggnationer skett. 1898 uppfördes dörren mot gatan. 1925–1931 förstorades bl.a. fönstren på bottenvåningen. På 1930-talet installerades centralvärme, flera bad och duschar byggdes och vinden inreddes med förråd. 1974 genomgick fastigheten en större ombyggnad med bl.a. byte av stammar och installation av hiss. 2014 byttes stammarna i hela fastigheten.

Organisationsnummer
702001-8110

Pantsättningsavgift
Pantsättningsavgift tas ut i samband med pantsättning. Pantsättningsavgiften uppgår till 1 procent av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Rör
Se Stammar.

Upp

S

SBC
Se Bostadsrätterna.

Sophantering
Se Återvinning och sophantering.

Stammar
Den första avloppsstammen drogs in i fastigheten på 1930-talet. Genom åren har rörsystemet byggts ut flera gånger och efterhand har dåliga stammar bytts ut. Under 2014 byttes samtliga stammar i gårdshuset och gathuset ut.

Styrelsen
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden, med undantag för tiden runt nyår och sommarmånaderna.
Namn och kontaktuppgifter till de aktuella styrelseledamöterna finns uppsatt i porten.

Upp

T

Tak
Rött plåttak. Fastighetens tak är i gott skick. Taket fick ny plåt i slutet av 1990-talet och nya takstegar monterades 2006.

Tomträtt
Föreningen äger marken; det är alltså inte någon tomträtt.

Trapphus
Såväl gathusets som gårdshuset har kalkstenstrappor. Båda trapphusen är återställda i ursprungsfärger med ljusgula väggar och mörkröda lister och dörrar. Gårdshusets trapphus renoverades våren 2006. Gathusets trapphus är i relativt gott skick och ingen renovering är för närvarande planerad.

Tvättstuga
Tvättstuga finns på gården i särskilt tvätthus, och innehåller två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel. Det finns även tvättho och lakanssträckare. Våren 2009 genomgick tvättstugan en totalrenovering, med både nya ytskikt och maskiner samt förbättrad ventilation. År 2010 byttes också tvättstugans tak.

Upp

U

UC
Se Kreditupplysning.

Underhållsplan
Föreningen upprättade en underhållsplan 2005 med hjälp av dåvarande SBC. Underhållsplanen revideras och kompletteras kontinuerligt.

Upp

V X Y Z

Ventilation
Fastigheten har självdrag och fläktar på taket. Observera att det är inte tillåtet att koppla in spisfläktar på ventilationen!

Vindar
Föreningens två vindar är oexploaterade.

Vindsförråd
Se Förråd.

Upp

Å Ä Ö

Årsstämma
Bf Rosens årsstämma brukar äga rum i slutet av mars varje år. Vid årsstämman går vi igenom årsredovisningen och väljer ny styrelse. Mötet brukar avslutas med en frågestund, men för att stämman ska kunna ta beslut om en fråga måste den ha varit upptagen på kallelsen, som skickas ut senaste två veckor före stämman. Den som vill ta upp en fråga på stämman lämnar in en motion till styrelsen senast före februari månads utgång. Det går bra att lägga motionen i föreningens brevlåda i entrén, men kontakta gärna ordförande!

Återvinning och sophantering
Vid gårdshusets gavel står nio sopkärl, varav tre är avsedda för hushållssopor. Övriga är avsedda för tidningar, färgat glas, ofärgat glas, metall, plast och kartong. Läs Sopsortering A-Ö! Om du inte orkar sortera, släng då allt i vanliga hushållssoporna.

Ägarandel
Föreningen godkänner endast fysiska personer som medlemmar. För att bli godkänd som medlem ska ägarandelen uppgå till minst 10 procent.

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgift tas ut i samband med ansökan om medlemsskap. Den uppgår till 2,5 procent av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

Upp

Aktuellt:

Inget aktuellt just nu.

 

Copyright © Bf Rosen UPA | Sidan uppdaterad 17/5 2018