Allmänt

Andrahandsuthyrning
Föreningen är restriktiv till andrahandsuthyrning. Föreningen godkänner uthyrning i andra hand om man till exempel ska arbeta eller studera på annan ort. Även provboende på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden man får hyra ut sin lägenhet är ett år. Om det finns särskilda skäl kan denna tid förlängas. Vid andrahandsuthyrning har föreningen rätt att ta ut en administrativ avgift. Vid frågor samt ansökan, kontakta styrelsen.

Brandskyddsregler

I gemensamma utrymmen såsom trapphus, vindsplan, källarplan och tvättstugor får inget brännbart material förvaras. (Barnvagnar, emballage etc.) Trapphusen är våra utrymningsvägar och inga lösa föremål får förvaras där. Föremålsfria trapphus minskar dessutom risken för anlagda bränder. Branddörrar ska alltid hållas stängda och låsta. Rökning är förbjudet i alla gemensamma utrymmen.

Byggår
Fastigheten uppfördes 1885—1888

Balkong
Under 2005 byggde föreningen ett stort antal balkonger, och några har även tillkommit efter det. Om man önskar bygga balkong i efterhand går det att ordna (med vissa undantag). Ta kontakt med styrelsen för information om bygglov och prisuppgift. De medlemmar som har balkong betalar en särskild årsavgift som ska täcka framtida service och underhåll av balkonger. Årsavgiften motsvarar 1 procent av prisbasbeloppet.

Barnvagnsförråd
På gården vid tvättstugan finns ett kombinerat barnvagns- och redskapsskjul. Där går också bra att ställa barncyklar, pulkor etc. Barnvagnar har dock företräde! Om det är svårt att få plats, kontakta någon i styrelsen.

Cykelparkering
Plats för cyklar under tak finns på gården. Det går även att ställa cyklar i ett särskilt utrymme i gårdshusets källare. Vi rekommenderar att de cyklar som inte används under vintern ställs undan.

El
Hela fastigheten är utrustad med trefasström sedan 2014. Elstigar är från 2014.

Eldningsförbud
Det är inte tillåtet att elda i de kvarvarande eldstäderna, eftersom rökgångarna inte är säkra. Se dock vidare info under Kakelugnar.

Entré
Gathusets entré är i form av körport. Glasad port, golv av grå cementmosaik.

Fasad
Fasaden är i ljusgul slätputs med inslag av spritputs och har mot gatan ursprunglig fasaddekor i form av kvaderrustik, ritsningar, våningsband, taklist samt fönsteromfattningar. Den är i gott skick.

Fasaden putsades i slutet av 1990-talet och våren 2012 renoverades delar av gårdsfasaden, där fuktskador uppstått.

Fastighetsbeteckning
Nebulosan 13.

Fjärrvärme
Föreningen installerade en ny fjärrvärmeanläggning 2006.

Fläktar
Se Köksfläktar och Ventilation.

Fönster
Fönstren renoverades vintern 2011. I gathuset fick fönstren mot gatan bullerglas.

Förråd
För närvarande upplåts ett vindsförråd samt ett källarförråd per lägenhet till bostadsföreningens medlemmar. Observera dock att dessa utrymmen är föreningens gemensamma och förhållandena kan komma att ändras, till exempel vid en eventuell försäljning av råvindarna. 

Förvaltning
Styrelsen har hand om stor del av föreningens skötsel. Sedan några år tillbaka anlitar vi dock Energibevakning för löpande skötsel av fastigheten. Från och med 2019 anlitar vi NABO för en väsentlig del av den ekonomiska förvaltningen.

Förändring i lägenheter

Föreningen tillämpar sedan ett par år en ny praxis vad gäller möjligheten att göra större förändringar, flytta funktioner (framförallt kök, badrum). Såsom framgår av stadgarna krävs styrelsens godkännande för en rad förändringar och medlem är skyldig att tillse att ansökan görs i dessa fall. På grund av ett växande antal förfrågningar och en otydlighet i vad som gäller vid ändring i gamla byggnader, har föreningen infört ett avtal mellan föreningen och medlem som tecknas vid godkännande av ansökan om förändring. Bakgrunden till detta är att de krav som ställs efter förändring är de samma som gäller vid uppförande av nya byggnader. Ansvaret för att dessa av myndigheterna ställda krav är uppfyllda åligger i och med detta avtal den medlem som önskar genomföra en förändring.

Utkast till avtal finns under Dokument.

Gas
Ett mindre antal lägenheter i fastigheten har fortfarande kvar gasspisar.

Garage
Föreningen har inget eget garage, däremot finns det flera garage alldeles i närheten. De närmaste garagen (mitt emot fastigheten) ägs av Brf Sirius 33.

Gården
Under hösten 2008 genomgick gården en genomgripande renovering, med ny dränering och nytt ytskikt. De gamla skärmtaken över cykelparkeringen revs och ersattes med barnvagnsförråd och nytt skärmtak. Dessutom togs den fallfärdiga muren mot grannfastigheten på baksidan ner och byggdes upp igen. Under våren 2009 fick vi ny gräsmatta samtidigt som vi ersatte och kompletterade växterna i planteringarna.

Hiss
I gathuset finns en rymlig hiss som byggdes 1974. Gårdshuset saknar hiss.

TV och bredband
TV samt bredband finns att tillgå via Bahnhof. Föreningen har tecknat ett gruppabonnemang som ger alla tillgång till bredband med hastigheten 1 000 Mbit/s. För bredbandsuppkopplingen betalar alla lägenheter f.n (2019) 186 kr/mån som aviseras på månadsavierna. TV går att beställa via sappa.se, notera att detta inte ingår i bredbandsavgiften.

Kakelugnar
I några lägenheter finns det kakelugnar som har räddats undan flera försök att riva ut dem: när centralvärmen drogs in under 1930-talet och vid den stora renoveringen 1974. Tyvärr är det eldningsförbud i samtliga ugnar; enligt lagen måste rökgångar och eldstäder sotas regelbundet för att få användas och provtryckas när de har stått oanvända en längre tid. Vissa rökgångar kan också ha blivit konverterade till ventilationsschakt. Den som är intresserad av att undersöka möjligheten att använda sin kakelugn kan kontakta styrelsen.

Köksfläktar
Endast kolfilterfläktar får användas. Dessa får ej anslutas till frånluftskanalerna som finns i varje lägenhet. Se Ventilation.

Lokaler
Föreningen har två affärslokaler om 29 respektive 101 kvm. I den större lokalen huserar en frisör- och skönhetssalong, i den mindre finns en tapetserarverkstad.

Lägenhetsstorlekar
Gathuset består av åtta lägenheter, samtliga treor. I gårdshuset finns sexton lägenheter, varav fyra är tvåor och resterande är ettor.

Ombyggnationer
Genom årens lopp har flera ombyggnationer skett. 1898 uppfördes dörren mot gatan. 1925–1931 förstorades bl.a. fönstren på bottenvåningen. På 1930-talet installerades centralvärme, flera bad och duschar byggdes och vinden inreddes med förråd. 1974 genomgick fastigheten en större ombyggnad med bl.a. byte av stammar och installation av hiss.

Stammar
Den första avloppsstammen drogs in i fastigheten på 1930-talet. Genom åren har rörsystemet byggts ut flera gånger och efterhand har dåliga stammar bytts ut. Under 2014 byttes samtliga stammar i gårdshuset och gathuset ut.

Tak
Rött plåttak. Fastighetens tak är i gott skick. Taket fick ny plåt i slutet av 1990-talet och nya takstegar monterades 2006.

Taket inspekterades och åtgärdades 2023. I samband med detta förbättrades taksäkerheten och ytterligare snörasskydd monterades.

Trapphus
Såväl gathusets som gårdshuset har kalkstenstrappor. I samband med att elen byttes ut 2019 i båda trapphusen genomfördes renoveringar av ytskikten.

Tvättstuga
Tvättstuga finns på gården i särskilt tvätthus, och innehåller två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel. Det finns även tvättho och lakanssträckare. Våren 2009 genomgick tvättstugan en totalrenovering, med både nya ytskikt och maskiner samt förbättrad ventilation. År 2010 byttes också tvättstugans tak.

Ventilation
Fastigheten har självdrag och frånluftsfläktar på taket. Observera att det är inte tillåtet att koppla in spisfläktar på ventilationen!

Vindar
Föreningens två vindar är oexploaterade. Inga planer finns på att exploatera dessa.

Värme- och vatten

Alla ingrepp i fastighetens värme- och vattensystem ska göras av av föreningen anvisad VVS-entreprenör.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.